пераклады // сімфонія // слоўнікі

Штодзённае чытанне Бібліі: 26 мая

25 мая    •   27 мая

Біблія беларуская ў перакладзе Сёмухі

Ісуса Нава, разьдзел 12

1 Вось цары той зямлі, якіх пабілі сыны Ізраілевыя і зямлю якіх узялі ў спадчыну па той бок Ярдана на ўсход сонца, ад патока Арнона да гары Эрмона, і ўсю раўніну на ўсход:
2 Сігон, цар Амарэйскі, які жыў у Эсэвоне і валодаў ад Араера, што каля берага патока Арнона, і ад сярэдзіны патока палавінаю Галаада, да патока Явока, мяжы Аманіцянаў,
3 і раўнінаю да самага мора Хінэрэцкага на ўсход і да мора раўніны, мора Салёнага, на ўсход па дарозе да Бэт-Эшымота, а на поўдзень мясьцінамі каля падножжа Фасгі.
4 Сумежны Ог, цар Васанскі, апошні з Рэфаімаў, які жыў у Астароце і ў Эдрэі,
5 і валодаў гарою Эрмонам і Салхою, і ўсім Васанам, да мяжы Гесурскай і Маахскай, і палавінаю Галаада, да мяжы Сігона, цара Эсэвонскага.
6 Майсей, раб Гасподні, і сыны Ізраілевыя забілі іх; і даў яе Майсей, раб Гасподні, у спадчыну племю Рувімаваму, і Гадаваму і палавіне племя Манасіінага.
7 І вось цары зямлі, якіх пабіў Ісус і сыны Ізраілевыя па гэты бок Ярдана на захад, ад Ваал-Гада ў даліне Ліванскай да Халака, гары, што прасьціраецца да Сэіра, якую аддаў Ісус плямёнам Ізраілевым у спадчыну, пасьля падзелу іх,
8 на гары, на нізінных мясьцінах, на раўніне, на мясьцінах каля гор, і ў пустыні і на поўдні, Хэтэяў, Амарэяў, Хананэяў, Фэрэзэяў, Эвэяў і Евусэяў:
9 адзін цар Ерыхона, адзін цар Гая, што каля Вэтыля,
10 адзін цар Ерусаліма, адзін цар Хэўрона,
11 адзін цар Ярмута, адзін цар Лахіса,
12 адзін цар Эглона, адзін цар Газэра,
13 адзін цар Давіра, адзін цар Гадэра,
14 адзін цар Хормы, адзін цар Арада,
15 адзін цар Ліўны, адзін цар Адалама,
16 адзін цар Македа, адзін цар Вэтыля,
17 адзін цар Тапуаха, адзін цар Хэфэра,
18 адзін цар Афэка, адзін цар Шарона,
19 адзін цар Мадона, адзін цар Асора,
20 адзін цар Шымрон-Мэрона, адзін цар Ахсафа,
21 адзін цар Таанаха, адзін цар Мэгідона,
22 адзін цар Кедэса, адзін цар Ёкнэама каля Кармілы,
23 адзін цар Дора каля Нафат-Дора, адзін цар Гаіма ў Галгале,
24 адзін цар Тырцы. Усіх цароў трыццаць адзін.

Біблія беларуская ў перакладзе Сёмухі

Ісаі, разьдзел 16

1 Пасылайце ягнят уласьніку зямлі з Сэлы ў пустыні на гару дачкі Сіёна;
2 бо да ўспалошанай птушкі выкінутай з гнязда, будуць падобныя дочкі Маава каля брадоў Арнонскіх.
3 «Складзі раду, пастанаві рашэньне; ахіні нас аполудні, як уначы, ценем тваім, акрый выгнаных, ня выдай падарожных.
4 Хай пажывуць у цябе мае выгнанцы Маавіцяне; будзь ім аслонаю ад грабежніка: бо прыгнятальніка ня стане, рабунак спыніцца, таптальнікі зьнікнуць зь зямлі.
5 І ўцьвердзіцца трон міласьцю, і сядзе на ім у ісьціне, у намёце Давідавым, судзьдзя, які шукае праўды і дбае пра правасудзьдзе».
6 «Мы чулі пра гонар Маава, гонар празьмерны, пра пыху яго і фанабэрства і сваволю яго: няшчырае слова ў яго».
7 Таму загалосіць Мааў па Мааве, — усе галасіцьмуць; енчыце па цьвярдынях Кірхарэшэта: яны зруйнаваныя цалкам.
8 Палі Эсэвонскія звыраднелі гэтак сама і вінаграднік Сэвамскі; уладары народаў вынішчылі найлепшыя лозы яго, што дасягалі Язэра, ішлі па пустыні; парасткі іх разьбягаліся, пераходзілі за мора.
9 Таму і я буду плакаць па лазе Сэвамскай плачам Язэра, аблівацьму цябе сьлязьмі маімі, Эсэвоне і Элеале; бо ў час збору вінаграду твайго і ў час жніва твайго няма болей шумнай радасьці.
10 Зьнікла з урадлівай зямлі весялосьць і радасьць, у вінаградніках не сьпяваюць, не весяляцца; вінаградар ня топча вінаграду ў чавільнях: я радавацца перастаў.
11 Таму нутроба мая стогне па Мааве, як арфа, і сэрца маё — па Кірхарэшэце.
12 Хоць і явіцца Мааў і таміцьмецца на вышынях, і прыйдзе да сьвятыні сваёй памаліцца, але не дапаможа нічога.
13 Вось слова, якое сказаў Гасподзь пра Мааў даўно.
14 А сёньня так кажа Гасподзь: праз тры гады, лічачы гадамі найміцкімі, веліч Маава будзе зьняважана з усім вялікім шматлюдствам, і рэшта будзе вельмі малая і нязначная.

Біблія беларуская ў перакладзе Сёмухі

2 Цімафею, разьдзел 2


1 Дык мацуйся, сыне мой, у мілаце Хрыстом Ісусам.
2 І што чуў ад мяне пры многіх сьведках, тое накажы верным людзям, якія былі б здольныя іншых вучыць.
3 Дык цярпі пакуты, як добры воін Ісуса Хрыста.
4 Ніякі воін ня зьвязвае сябе справамі буднымі, каб дагадзіць ваеначальніку.
5 Калі ж хто і змагаецца, вянка не здабудзе, калі будзе змагацца не паводле правіла.
6 Працоўны ратай першы павінен скаштаваць пладоў.
7 Разумей, што я кажу. Хай дасьць табе Гасподзь разуменьне ва ўсім.
8 Памятай (Госпада) Ісуса Хрыста ад семені Давідавага, Які ўваскрэс зь мёртвых, паводле зьвеставаньня майго.
9 за якое я пакутую аж да кайданаў, як злодзей; але на слова Божае няма кайданаў.
10 Таму я ўсё цярплю дзеля выбраных, каб і яны атрымалі збавеньне ў Ісусе Хрысьце зь вечнаю славаю.
11 Слушнае слова: калі мы зь Ім памерлі, дык зь Ім і ажывём;
12 калі церпім, дык зь Ім уладарыць будзем; калі зрачэмся, і Ён зрачэцца нас;
13 калі мы няверныя, Ён застаецца верны, бо Сябе зрачыся ня можа.
14 Гэта нагадвай, заклінаючы перад Госпадам ня ўступаць у спрэчкі, што зусім ня служыць на карысьць, а на разлад слухачам.
15 Старайся паставіць сябе прад Богам годным, працаўніком бездакорным, які правільна выкладае слова праўды.
16 А непатрэбнага пустаслоўя пазьбягай; бо яны яшчэ больш будуць памнажаць бязбожнасьць,
17 і слова іхняе, як пухліна, будзе пашырацца. Такія Іменей і Філіт,
18 якія адступіліся ад ісьціны, кажучы, што ўваскрэсеньне ўжо было, і разбураюць у некаторых веру.
19 Але цьвёрдая аснова Божая стаіць, маючы пячатку гэтую: «ведае Гасподзь Сваіх»; і: «хай адступіць ад няпраўды кожны, хто вызнае імя Госпада».
20 А ў вялікім доме ёсьць посуд ня толькі залаты і срэбны, але і драўняны і гліняны; і адзін у ганаровым, а другі ў нізкім ужытку.
21 Дык вось, хто будзе чысты ад гэтага, той будзе пасудзінай у гонары, асьвечанай і карыснай Уладыку, прыдатнай на ўсякую добрую патрэбу.
22 Юнацкіх пажадлівасьцяў пазьбягай, а трымайся праўды, веры, любові, згоды з усімі, хто заклікае Госпада ад чыстага сэрца.
23 Ад дурных і невуцкіх спрэчак ухіляйся, ведаючы, што яны спараджаюць незлагадзь;
24 а рабу Госпада нельга сварыцца, а трэба быць прыязным да ўсіх, навучальным, нязлосным,
25 здольным лагодна настаўляць праціўнікаў, — можа, дасьць ім Бог пакаяньне для спазнаньня праўды,
26 каб яны вызваліліся зь цянётаў д’ябла, які залучыў іх у сваю волю.

2023. Створана з любоўю для тых, хто разважае пра Бога і шукае Яго.