3 Яна 1 разьдзел

Трэйцяе пасланьне Яна
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Праваслаўнай Царквы

 
 

Старац — любаснаму Гаію, якога я ў ісьціне люблю.
 
Ста́рац — узлю́бленаму Га́ію, якога я люблю́ ў íсціне.

Любасны! малюся, каб табе здаровілася і шчасьціла ва ўсім, як шчасьціць душы тваёй.
 
Узлю́блены! малю́ся, каб ты меў добры по́спех і быў здаро́вы, як ма́е добры по́спех душа́ твая.

Бо я вельмі ўсьцешыўся, калі прыйшлі браты і засьведчылі пра тваю вернасьць, як ты ходзіш у ісьціне.
 
Бо я вельмі ўзра́даваўся, калі прыхо́дзілі браты́ і све́дчылі пра тваю ве́рнасць, як ты жыве́ш у íсціне.

Няма мне большае радасьці, як чуць, што дзеці мае ходзяць у ісьціне.
 
Для мяне няма бо́льшай ра́дасці, як чуць, што дзеці мае́ жывуць у íсціне.

Любасны! ты як верны дзееш у тым, што робіш братам і вандроўнікам;
 
Узлю́блены! ты паво́дле ве́ры дзе́йнічаеш у тым, што ро́біш дзе́ля братоў і дзе́ля пры́шлых;

яны засьведчылі перад царквою пра любоў тваю; ты добра зробіш, калі адпусьціш іх, як яно трэба дзеля Бога,
 
яны све́дчылі перад Царкво́ю пра тваю любоў; ты добра зро́біш, калі адпра́віш іх так, як трэба дзе́ля Бога,

бо яны дзеля імя Ягонага пайшлі, ня ўзяўшы нічога ад язычнікаў.
 
бо яны дзе́ля імя́ Яго пайшлí, не ўзя́ўшы нічога ад язы́чнікаў.

Дык вось павінны мы прымаць іх такіх, каб зрабіцца спрыяльнікамі ісьціне.
 
Дык вось, мы павíнны прыма́ць такіх, каб стаць супрацо́ўнікамі ісціне.

Я пісаў быў царкве; але Дыятрэф, які любіць быць першым у іх, ня прымае нас.
 
Я пісаў Царкве; але Дыятрэ́ф, які лю́біць першынствава́ць у іх, не прыма́е нас.

Таму, калі я прыйду, дык узгадаю ўчынкі, якія ён робіць, ганячы словамі ліхімі нас, і, не задавальняючыся гэтым, і сам ня прымае братоў, і забараняе тым, што жадаюць прымаць, і выганяе іх з царквы.
 
Таму, калі я прыйду, то нагада́ю пра ўчы́нкі, якія ён робіць, га́ньбячы нас ліхíмі сло́вамі, і гэтага яму яшчэ ма́ла, дык ён і сам не прыма́е братоў, і жада́ючым забараня́е, і з Царквы выганя́е.

Любасны! не ўпадабняйся ліхому, а добраму. Хто робіць дабро, той Божы; а хто робіць ліха, ня бачыў Бога.
 
Узлю́блены! перайма́й не злое, а добрае. Хто ро́біць дабро, той ад Бога; а хто ро́біць зло, той не ба́чыў Бога.

Пра Дзімітрыя засьведчылі ўсе і сама ісьціна; сьведчым таксама і мы, і вы ведаеце, што сьведчаньне нашае ў ісьціне.
 
Пра Дзімíтрыя засве́дчана ўсімі і самою íсцінаю; і мы таксама све́дчым, і вы ведаеце, што све́дчанне наша íсціннае.

Многае меўся я напісаць; ды не хачу пісаць табе чарнілам і трысьцінкаю,
 
Многае меў я напіса́ць; але не хачу піса́ць табе чарнíлам і пяро́м,

спадзяюся ж бо неўзабаве пабачыць цябе і пагутарыць вуснамі ў вусны.
 
а спадзяю́ся неўзаба́ве ўба́чыць цябе і ву́сна пагавары́ць.

Мір табе! вітаюць цябе сябры; павітай сяброў паіменна. Амін.
 
Мір табе. Віта́юць цябе сябры́; вітаа́й сяброў паіме́нна. Амíнь.