Яна 1 разьдзел

Паводле Яна Сьвятое Дабравесьце
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Л. Гарошка

 
 

На пачатку было Слова, і Слова было ў Бога, і Слова было Богам.
 
На пачатку было Слова, і Слова было ў Бога, і Богам было Слова.

Яно было на пачатку ў Бога:
 
Яно было спрадвеку ў Бога.

усё празь Яго пачалося, і безь Яго нішто не пачалося з таго, што пачало быць.
 
І ўсё Ім сталася і без Яго нічога ня сталася з таго, што сталася.

У Ім было жыцьцё, і жыцьцё было сьвятлом людзей.
 
У Ім было жыцьцё і жыцьцё было сьвятлом для людзей.

І сьвятло ў цемры сьвеціць, і цемра не агарнула яго.
 
І сьвятло ў цемры сьвеціцца і цемра яго не агарнула.

Быў чалавек, пасланы ад Бога; імя яму Ян;
 
Быў чалавек, пасланы ад Бога, і ягонае імя Ян.

Ён прыйшоў дзеля сьведчаньня, каб сьведчыць пра Сьвятло, каб усе ўверавалі празь Яго;
 
Ён прыйшоў для сьведчаньня аб сьвятле, каб усе ўверылі яму.

ён ня быў сьвятло, а быў пасланы, каб сьведчыць пра Сьвятло.
 
Ён ня быў сьвятлом, але каб сьведчыў аб сьвятле.

Было Сьвятло сапраўднае, Якое прасьвятляе кожнага чалавека, што прыходзіць у сьвет.
 
Быў сапраўдным сьвятлом, што прасьвячае ўсякага чалавека, які йдзе ў сьвет.

У сьвеце было, і сьвет празь Яго пачаў быць, і сьвет Яго не пазнаў;
 
Быў на гэтым сьвеце, і сьвет праз яго стаўся, і сьвет Яго не пазнаў.

прыйшоў да сваіх, і свае Яго не прынялі;
 
Да сваіх прыйшоў і свае Яго ня прынялі.

а тым, якія прынялі Яго, веруючым у імя Ягонае, даў уладу быць дзецьмі Божымі,
 
Тыя-ж, што Яго прынялі, даў ім магчымасьць дзяцьмі Божымі стацца, тым, што ўверавалі ў ягонае імя.

якія не ад крыві, ні ад хаценьня плоці, ні ад хаценьня мужа, а ад Бога нарадзіліся.
 
Тыя, што не ад крыві, ані ад пажаданьня цела, ані ад пажаданьня мужа, але ад Бога радзіліся.

І Слова стала плоцьцю, і ўсялілася ў нас, поўнае мілаты і праўды; і мы бачылі славу Ягоную, славу, як Адзінароднага ад Айца.
 
І Слова сталася целам і прабывала між намі; і бачылі Ягоную славу, як адзінароднага ад Айца поўнага ласкі і праўды.

Ян сьведчыць пра Яго і ўсклікаючы кажа: Гэта быў Той, пра Якога я сказаў, што Той, Хто ідзе за мною, апярэдзіў мяне, бо быў раней за мяне.
 
Ян сьведчыць аб Ім і заклікаў, кажучы: Гэты быў, як я сказаў, што мае прыйсьці за мною, быў перада мною, бо быў перш за мяне.

І ад паўнаты Яго ўсе мы прынялі і мілату да мілаты;
 
І ад Яго паўнаты мы ўсе прынялі і ласку за ласку.

бо закон дадзены праз Майсея, а мілата і праўда сталіся празь Ісуса Хрыста.
 
Бо закон праз Майсея быў даны, а ласка і праўда ёсьць праз Ісуса Хрыста.

Бога ня бачыў ніхто ніколі; Адзінародны Сын, існы ва ўлоньні Айцовым, Ён адкрыў.
 
Бога ня бачыў ніхто ніколі. Адзінародны Сын, што ў лоньні Айца, Той вызнаў.

І вось сьведчаньне Яна, калі Юдэі прыслалі зь Ерусаліма сьвятароў і лявітаў спытацца ў яго: хто ты?
 
І вось сьведчаньне Яна, калі жыды паслалі з Ерузаліму сьвятароў і лявітаў, каб спыталіся ў яго: хто ты?

Ён вызнаў і ня выракся, і вызнаў: я ня Хрыстос.
 
І сказаў і ня зрокся, і сказаў: я ня Хрыстос.

І спыталіся ў яго: а што? ты Ільля? Ён сказаў: не. Прарок? Ён адказваў: не.
 
І спыталіся ў яго: дык хто-ж ты? Ці ты Ільля? І сказаў: не. Ці ты прарок? І адказаў: не.

Сказалі яму: хто ж ты? каб нам даць адказ тым, што паслалі нас; што ты скажаш пра самога сябе?
 
Дык сказалі яму: хто-ж ты, каб нам даць адказ тым, што нас паслалі, што ты кажаш аб самым сабе?

Ён сказаў: я голас таго, хто кліча ў пустыні: папраўце шлях Госпаду, як сказаў прарок Ісая.
 
Сказаў: я голас гукаючыга ў пустыні: Прастуйце шлях Госпаду, як сказаў прарок Ісаія (Іс. 40:3).

А пасланцы былі з фарысэяў;
 
А пасланыя былі з фарысэяў.

і яны спыталіся ў яго: што ж ты хрысьціш, калі ты ня Хрыстос, ня Ільля, ні прарок?
 
І спыталіся ў яго, і сказалі яму: дык чаму-ж ты хрысьціш, калі ты ня Хрыстос, ні Ільля, ні прарок?

Ян сказаў ім у адказ: я хрышчу ў вадзе; але стаіць сярод вас Той, Каго вы ня ведаеце;
 
Ян сказаў ім у адказ: я хрышчу вас вадою, а паміж вас стаіць, каго вы ня ведаеце,

Вось Ён Той, Хто ідзе за мною, але Які апярэдзіў мяне: я ня варты разьвязаць рэмень на абутку Ягоным.
 
гэта Той, што йдзе за мною, але быў перада мною, Якому я ня варты разьвязаць рамень Ягонага абутку.

Гэта адбывалася ў Віфавары пры Ярдане, дзе хрысьціў Ян.
 
Гэта сталася ў Бэтыніі за Іарданам, дзе хрысьціў Ян.

На другі дзень бачыць Ян Хрыста, Які ідзе да яго, і кажа: вось Ягня Божае, Якое бярэ на Сябе грэх сьвету;
 
На другі дзень Ян бачыць Ісуса, ідучы да яго і кажа: вось Божае Ягня, што забірае грахі ўсяго сьвету.

Гэта Той, пра Якога я сказаў; пасьля мяне прыйдзе Муж, Які існаваў да мяне, бо Ён быў раней зя мяне;
 
Гэта Той, аб Якім я сказаў; за мною йдзе муж, які стаў перада мною, бо быў перш за мяне,

я ня ведаў Яго; але дзеля таго прыйшоў хрысьціць у вадзе, каб Ён зьяўлены быў Ізраілю.
 
і я ня ведаў яго, але я на тое прыйшоў хрысьцячы, каб Ён быў аб’яўлены Ізраілю.

І сьведчыў Ян, кажучы: я бачыў Духа, што сыходзіў зь неба, як голуб, і быў Ён на Ім;
 
І сьведчыў Ян кажучы: я бачыў Духа, што сыходзіў з неба, як голуб і астаўся на Ім.

я ня ведаў Яго; але Той, Хто паслаў мяне хрысьціць у вадзе, сказаў мне: на каго, убачыш, сыходзіць Дух і застаецца на Ім, Той ёсьць — Хто хрысьціць Духам Сьвятым;
 
І я ня ведаў Яго, але Той, што паслаў мяне хрысьціць вадою, сказаў мне: над Кім угледзіш Духа, Які сходзіць і на Ім астаецца, Гэты і ёсьць Той, што хрысьціць Сьвятым Духам.

і я бачыў і засьведчыў, што Гэты ёсьць Сын Божы.
 
І я бачыў і засьведчыў, што Гэты ёсьць Сын Божы.

На другі дзень зноў стаяў Ян і двое вучняў ягоных;
 
І ўгледзеўшы, што прайходзіць Ісус, сказаў: вось Божае Ягня!

і, угледзеўшы Ісуса, Які ішоў, сказаў: вось Ягня Божае.
 
І пачулі двое з ягоных вучняў, як сказаў гэтае, і пайшлі за Ісусам.

Пачуўшы ад яго гэтыя словы, абодва вучні пайшлі за Ісусам.
 
Ісус-жа аглянуўшыся і ўгледзеўшы, што яны йдуць, кажа ім: чаго шукаеце? Яны сказалі Яму: Равві — што значыць Настаўнік — дзе жывеш?

А Ісус, абярнуўшыся і ўбачыўшы, што яны ідуць, кажа ім: што вам трэба? Яны сказалі Яму: Равьві, — што азначае: настаўнік, — дзе жывеш?
 
Кажа ім: ідзеце і ўбачыце. Яны пайшлі і ўбачылі, дзе Ён жыве і асталіся ў Яго той дзень. Было-ж каля дзесятае гадзіны.

Кажа ім: ідзеце, і ўбачыце. Яны пайшлі і ўбачылі, дзе Ён жыве, і прабылі ў Яго дзень той. Было каля дзясятай гадзіны.
 
Адзін з двух, што чулі ад Яна і пайшлі за Ісусам, быў Андрэй брат Сымона Пятра.

Адзін з двух, што чулі пра Ісуса ад Яна і што пайшлі сьледам за Ім, быў Андрэй, брат Сымона Пятра.
 
Ён першы знайшоў свайго брата Сымона і кажа яму: мы знайшлі Мэссыю, што ў тлумачэньні значыць Хрыста.

Ён першы знаходзіць брата свайго Сымона і кажа яму: мы знайшлі Месію, што азначае: Хрыстос.
 
І прывёў яго да Ісуса. Ісус-жа глянуўшы на яго сказаў: Ты Сымон, сын Іоны, ты назавешся Кіфа, што значыць скала — Пятро.

І прывёў яго да Ісуса. Ісус зірнуўшы на яго, сказаў: ты Сымон, сын Ёнін; ты назавешся Кіфа, што азначае: камень (Пётр).
 
На другі дзень Ісус захацеў ісьці ў Галілею, і знайходзіць Піліпа ды кажа яму: ідзі за Мною.

На другі дзень Ісус захацеў ісьці ў Галілею, і знаходзіць Піліпа і кажа яму: ідзі за Мною.
 
Піліп-ка быў з Бэтсаіды, места Андрэя і Пятра.

А Піліп быў зь Віфсаіды, з аднаго горада з Андрэем і Пятром.
 
Піліп знайходзіць Натанаіла і кажа яму: мы знайшлі таго, аб кім пісаў Майсей у законе і прарокі; Ісуса сына Язэпавага, што з Назарэту.

Піліп знаходзіць Натанаіла і кажа яму: мы знайшлі Таго, пра Якога пісаў Майсей у законе і прарокі, Ісуса, сына Язэпавага, з Назарэта.
 
І сказаў яму Натанаіл: ці-ж можа быць што добрае з Назарэту? Піліп кажа яму: пайдзі ды паглядзі.

Але Натанаіл сказаў яму: з Назарэта ці ж можа быць што добрае? Піліп кажа яму: ідзі і паглядзі.
 
Ісус-жа, угледзеўшы Натанаіла, як ішоў да Яго, кажа аб ім: вось сапраўдны ізраільцянін, у якім няма няшчырасьці.

Ісус, убачыўшы Натанаіла, які ішоў да Яго, кажа пра яго: вось, сапраўдны Ізраільцянін, у якім няма зламыснасьці.
 
Натанаіл кажа Яму: адкуль мяне ведаеш? Ісус у адказ сказаў яму: перш чым Піліп паклікаў цябе, я бачыў цябе, як ты быў пад смакоўніцаю.

Натанаіл кажа Яму: чаму Ты ведаеш мяне? Ісус сказаў яму ў адказ: перш чым паклікаў цябе Піліп, калі ты быў пад смакоўніцаю, Я бачыў цябе.
 
Адказаў Яму Натанаіл кажучы: Равві, Ты Сын Божы, Ты цар Ізраіляў!

Натанаіл адказваў Яму: Равьві! Ты — Сын Божы. Ты — Цар Ізраілеў.
 
Ісус у адказ сказаў яму: таму, што Я сказаў табе, бачыў цябе пад смакоўніцаю, верыш; убачыш больш за гэта.

Ісус сказаў яму ў адказ: ты верыш, бо Я табе сказаў: Я бачыў цябе пад смакоўніцаю; убачыш болей за гэта.
 
І кажа яму: сапраўды, сапраўды кажу вам, ад гэтага часу будзеце бачыць адчыненае неба і Божых анёлаў узыйходзячых і заходзячых на Сына Чалавечага.

І кажа яму: праўду, праўду кажу вам: ад сёньня будзеце бачыць неба адчыненае і анёлаў Божых, якія ўзыходзяць і сыходзяць да Сына Чалавечага.