Біблія » Пераклады » Рeraklad V. Hadleuski

Jana 7 Pawodle Jana 7 разьдзел

Jezus idzie ŭ Jeruzalim na świata Šatroŭ (Kučak)

1 Paśla-ž hetaha chadziŭ Jezus pa Halilei, bo nie chacieŭ chadzić u Judeju, tamu što žydy šukali jaho zabić.
2 Byŭ-ža blizka światočny dzień žydoŭski Šatroŭ.
3 Dyk braty jahony skazali da jaho: Adyjdzi adhetul i idzi ŭ Judeju, kab i wučni twaje bačyli čyny twaje, jakija ty čyniš.
4 Bo nichto ničoha nia čynić u skrytnaści, ale sam choča być najawie. Kali ty hetaje čyniš, pakažy siabie samoha świetu.
5 Bo i braty jahony nia wieryli ŭ jaho.
6 Dyk skazaŭ im Jezus: čas moj jašče nia pryjšoŭ, a waš čas zaŭsiody hatowy.
7 Nia moža świet nienawidzieć was, mianie-ž jon nienawidzić, bo ja paświedčańnie daju ab im, što čyny jahony jość błahija.
8 Wy idziecie na hety dzień światočny, bo čas moj jašče nia wypaŭniŭsia.
9 Skazaŭšy hetaje, sam astaŭsia ŭ Halilei.
10 Kali-ž pajšli braty jahony, tady i jon pajšoŭ na światočny dzień, nia jaŭna, ale jakbyccam u skrytnaści.
11 Dyk žydy šukali jaho ŭ dzień światočny i kazali: Dzie jon?
12 I było wialikaje narakańnie na jaho ŭ hramadzie, bo niekatoryja kazali: Što jon dobry, a druhija kazali: Nie, ale jon zwodzić hramady.
13 Nichto adnak jaŭna nie hawaryŭ ab im, dziela strachu pierad žydami.
14 Kali-ž była ŭžo paławina świata, Jezus uwajšoŭ u światyniu i nawučaŭ.
15 I dziwilisia žydy, kažučy: Jak-ža jon znaje Pisańni, kali jon nia wučyŭsia?
16 Adkazaŭ im Jezus i skazaŭ: Maja nawuka nia jość majeju, ale taho, katory pasłaŭ mianie.
17 Kali chto zachoča čynić wolu jahonu, dawiedajecca ab nawucy, ci jana z Boha, ci ja sam ad siabie hawaru.
18 Chto haworyć sam ad siabie, toj ułasnaje sławy šukaje; a chto šukaje sławy taho, katory pasłaŭ jaho, toj praŭdamoŭny i niama ŭ im niesprawiadliwaści.
19 Ci-ž wam Majsiej nia daŭ zakonu? I nichto z was nia čynić zakonu.
20 Našto wy mianie šukajecie zabić? Adkazała hramada i skazała: Ty djabelstwa maješ! Chto ciabie šukaje zabić?
21 Adkazaŭ Jezus i skazaŭ im: Ja adzin čyn učyniŭ, i wy ŭsie dziwiciosia.
22 Dziela taho Majsiej daŭ wam abrazańnie (nie zatym, što jano z Majsieja, ale z ajcoŭ) i wy ŭ subotu abrazajecie čaławieka.
23 Kali čaławiek atrymliwaje abrazańnie ŭ subotu, biez taho kab byŭ narušany zakon Majsieja, wy na mianie hniewajeciesia, što ja ŭsiaho čaławieka azdarawiŭ u subotu?
24 Nia sudziecie pawodle wyhladu, ale sudziecie sudom sprawiadliwym.
25 Dyk kazali niekatoryja z Jeruzalimcaŭ: Ci-ž heta nia toj, katoraha šukajuć zabić?
26 A jon woś jaŭna haworyć i ničoha jamu nia kažuć. Ci-ž sapraŭdy staršyja paznali, što jon jość Chrystus?
27 Ale jaho my znajem, adkul jon: kali-ž Chrystus pryjdzie, nichto nia budzie wiedać, adkul jon.
28 Dyk Jezus zaklikaŭ u światyni wučačy i kažučy: I mianie znajecie, i adkul ja jość, znajecie; i nia pryjšoŭ ja sam ad siabie, ale jość praŭdziwy, katory pasłaŭ mianie, katoraha wy nia znajecie.
29 Ja znaju jaho, bo ja ad jaho jość, i jon pasłaŭ mianie.
30 Dyk chacieli jaho ŭziać, i nichto nie pałažyŭ na jaho ruki, bo jašče nia pryjšła jahona hadzina.
31 Z hramady-ž mnohija ŭwieryli ŭ jaho i kazali: Kali pryjdzie Chrystus, to ci-ž učynić bolej znakaŭ za tyja, katoryja jon čynić?
32 Pačuli faryzei, što hramada ab im hetaje haworyć: i pasłali staršyja i faryzei słuhaŭ, kab jaho ŭziać.
33 Dyk skazaŭ im Jezus: Jašče mała času ja z wami, i idu da taho, katory pasłaŭ mianie.
34 Budziecie šukać mianie i nia znojdziecie, i dzie ja jość, wy nia možacie pryjści.
35 Dyk hawaryli žydy pamiž saboju: Kudy-ž jon maje iści, što my jaho nia znojdziem? Ci maje iści da razsialeńnia pahanskaha i nawučać pahanaŭ?
36 Što heta za mowa, jakuju jon skazaŭ: "Budziecie šukać mianie i nia znojdziecie, i dzie ja jość, wy nia možacie pryjści"?
37 U apošni-ž wialiki dzień świata Jezus stajaŭ i zaklikaŭ, kažučy: Kali chto choča pić, niachaj prychodzić da mianie i pje!
38 Chto wieryć u mianie, jak kaža Pisańnie, z nutra jaho paciakuć reki žywoje wady.
39 A heta jon skazaŭ ab Duchu, katoraha mieli atrymać wierujučyja ŭ jaho. Bo jašče nia byŭ dany Duch, bo Jezus jašče nia byŭ usłaŭleny.
40 Dyk kali z hramady pačuli hetyja mowy jahony, kazali: Jon jość sapraŭdy prarok.
41 Druhija kazali: Jon jość Chrystus. Niekatoryja-ž kazali: Ci-ž Chrystus pryjdzie z Halilei?
42 Ci-ž Pisańnie nia kaža: Što z patomstwa Dawida i z miastečka Betlejem, dzie byŭ Dawid, pryjdzie Chrystus?
43 I tak zrabiłasia sprečka ŭ hramadzie dziela jaho.
44 Niekatoryja-ž z ich chacieli jaho ŭziać, ale nichto nie pałažyŭ na jaho ruki.
45 Dyk pryjšli słuhi da archiświataraŭ i faryzejaŭ, a jany im skazali: čamu wy jaho nie prywiali?
46 adkazali im słuhi: Nikoli tak čaławiek nie hawaryŭ, jak hety čaławiek.
47 Dyk adkazali im faryzei: Niaŭžo i wy źwiedzienyja?
48 Ci chto z staršych abo faryzejaŭ uwieryŭ u jaho?
49 Ale hetaja hramada, što nia znaje zakonu, praklataja jana.
50 Skazaŭ da ich Mikodym, toj, katory prychodziŭ da jaho ŭnačy, katory byŭ adnym z ich:
51 Ci-ž naš zakon sudzić čaławieka, kali pierad tym nie pačuje ad jaho i nie daznaje, što jon robić?
52 Adkazali i skazali jamu: Ci i ty halilejanin? Pierahledź Pisańni i pabač, što z Halilei prarok nie paŭstaje?

Каментары ці зноскі:

1 Jašče čas muki nia pryjšoŭ, dziela hetaha Jezus wyścierahajecca worahaŭ, jakija chacieli jaho zabić.

2 Świata Šatroŭ (Kučak) žydy abchodzili na pamiatku prabywańnia ŭ pustyni paśla wychadu z Ehiptu i apieki Božaj nad imi ŭ toj čas.

3 Heta byli strečnyja braty pa matcy Jezusa (Hł. Mt. 12, 46). Tut hutarka ab tych wučniach, što byli ŭ Judei i Jeruzalimie.

5 "Braty" Jezusa nia wieryli ŭ jaho, bo i jany dumali ab ziamnym i mahutnym waładarstwie Mesyjaša, a hetaj mahutnaści i pyšnaści ziamnoha waładara jany ŭ Chryście nia bačyli.

6 "Časam swaim" (abo "swajej časinaj") Chrystus nazywaje časta swaju muku i śmierć, praz jakuju ŭzyjšoŭ da swajej chwały. A "čas" jahonych bratoŭ byŭ zaŭsiody hatowy, bo jany nia patrabawali bajacca mukaŭ i praśledu z boku hetaha świetu, bo mieli takija samyja ziamnyja paniaćci ab Mesyjašu, jak i świet.

8 Jaŭna Jezus nie pajšoŭ tady, ale, jak heta widać z 10 radka, pajšoŭ potym "jakbyccam u skrytnaści", nieaficyjalna.

11 Worahi šukajuć Chrysta, chočučy jaho ŭziać. Ale Chrystus, astaŭšysia ŭ Halilei na niejki čas, u pieršy dzień Šatroŭ jašče nia byŭ u Jeruzalimie.

14 Značyć, prajšło ŭžo ad pačatku świat jakija 3−4 dni.

17 Značyć, treba žyć dobra, pawodle prykazańniaŭ Božych, a tady čaławiek moža lohka prakanacca, ci nawuka Jezusa jość Božaja.

18 Chto prynosić i pašyraje swaju nawuku, toj šukaje swajej karyści i sławy, a naadwarot, chto šukaje sławy Božaje (jak Jezus), toj daje dokaz, što Boh jaho pasłaŭ.

19 Chrystus hanić tut faryzejaŭ, jakija ŭmieli abychodzić i pierainačwać prawa Majsieja (Hł. Mt. 15, 3−9), pry hetym prypaminaje im 5 prykazańnie Zakonu: "Nie zabiwaj".

20 Narod ničoha nia wiedaŭ ab namiery staršych zabić Jezusa.

21 Chrystus prypaminaje tut azdaraŭleńnie sparalizawanaha pry sadžałcy Betezda (Jan 5, 2−18), jakoje adbyłosia ŭ subotu i wyklikała wialiki hnieŭ u knižnikaŭ i staršych žydoŭskich. Chrystus u dalejšych sławach baronicca ad zakidaŭ łamańnia suboty, paklikajučysia na fakt abrazańnia, jakoje žydy wykonwali i ŭ subotu.

27 Rabiny nawučali, što Mesyjaš źjawicca raptam i jahonaje pachodžańnie budzie niawiedamaje; dyk narod, wiedajučy, što Jezus pachodzić z Nazaretu, sumniewaŭsia ŭ jaho Božym pasłanstwie.

31 Prosty narod, da jakoha pamyłkowyja paniaćci rabinaŭ mała dachodzili, wieryć u Chrysta, hledziačy na jaho mnohija cudy.

32 Staršyja chacieli ŭziać Jezusa biez narodu i čakali zručnaj časiny, dziela hetaha Jezus moh jašče praz niejki čas swabodna nawučać.

34 Jezus, wiedajučy ab zahadzie staršych uziać jaho, adkazwaje, što pa jaho śmierci žydy buduć chacieć Mesyjaša, ale jon budzie ŭ Ajca swajho ŭ niebie, kudy dajści jany nia zmohuć, bo adkinuli Chrysta.

35 Tut žydy naśmiachajucca z Chrysta, bo jany byli prakanany, što nie Mesyjaš pojdzie da pahanaŭ, ale pahany pryjduć da jaho. Značyć, pawodle žydoŭ, kali Jezus pojdzie da pahanaŭ, dyk jon nie praŭdziwy Mesyjaš!

37 Jezus kaža, što jon jość krynicaj žyćcia.

38 "Z nutra" h. zn. z dušy i serca čaławieka. Chto wieryć u Chrysta, toj zaspakoić nia tolki swaje žadańni duchowaha ščaścia, ale staniecca jašče dla inšych krynicaj łaski, ščaścia i bahasławienstwa.

39 Praz pryniaćcie Ducha Św. apostały i wučni Chrystowy stalisia dla inšych rekami žywoje wady h. zn. łaskaŭ Božych.

42 Ab tym, što jezus pachodziŭ z rodu Dawida, žydy nia wiedali.

52 Hetyja słowy žydoŭ byli niazhodny z praŭdaj, bo wiedajem, što prarok Jona pachodziŭ z Halilei.


Знайшлі памылку ў тэксце? Вылучыце яе і націсніце: Ctrl + Enter

Świataja Ewanelija Jezusa Chrysta pawodle Jana, 7 разьдзел

Звярніце ўвагу. Нумары вершаў — гэта спасылкі, якія вядуць на раздзел з параўнаннем перакладаў. Паспрабуйце, магчыма, вы будзеце прыемна здзіўлены.