Біблія » Пераклад Чарняўскага — арыгінал

Лукаша 1 Паводле Лукаша 1 разьдзел

1 Многія ўжо прабавалі ўдакладніць падзеі якія ў нас адбыліся.
2 Як пераказалі нам тыя, якія ад пачатку былі вочавідцамі (сьведкамі) і слугамі (вясьціцелямі слова) Эвангеліі.
3 Таксама і я старанна разгледзіўшы ўсё ад пачатку, рашыўся апісаць табе, дастойны Тэофілю, па парадку.
4 Каб ты пераканаўся аб праўдзівасьці павучэньняў, у якіх ты быў узгадаваны.
5 У дні Гэрада, караля Юдэі жыў адзін сьвятар на імя Захар з чаргі Абія. Ён меў жонку, на імя Альжбета, з дачок Ааронавых.
6 Яны абое былі справядлівымі перад Богам беззаганна спаўняючы ўсе прыказаньні і пастановы Госпадавы.
7 Ды ня мелі сына, бо Альжбета няплоднай, а абое былі ўжо ў пажылым веку.
8 Калі ён адбываў службу сьвятарскую перад Богам у сваёй чарзе,
9 па жэрабю, як быў звычай у сьвятароў, выпала яму ўвайсьці ў Госпадаву сьвятыню для акаджэньня,
10 а ўвесь натоўп народу ў час акаджэньня маліўся навонкі —
11 з'явіўся перад ім Анёл Госпадаў, стоячы па правай старане акаджальнага аўтара,
12 дык Захар стрывожыўся відзечы гэта ды вялікі страх паў на яго.
13 Тады анёл прамовіў да яго: "Ня бойся, Захар, бо выслухана маленьне тваё, вось жа жана твая Альжбета народзіць табе сына і назавеш яго імем Ян (Ёан).
14 Ён будзе табе радасьцю і вясялосьцю ды многія будуць радавацца з яго нараджэньня.
15 Ён будзе вялікім (важным) на віду Госпада: ня будзе піць віна, ані сіцэры (алькаголю) ды ад улоньня маці напоўнены Духам Сьвятым.
16 Ён многіх сыноў Ізраеля наверне да Госпада Бога іхняга.
17 Ён упярэдзіць Яго (Госпада) у духу і моцы Гальяша, каб вярнуць сэрцы бацькоў да дзяцей, а няверучых у мудрасьць справядлівых, каб так прырыхтаваць Госпаду народ дасканалы".
18 Затым сказаў Захар Анёлу: "З чаго я магу гэта ведаць? (Чым я магу пераканацца?). Я стары і жана мая ў старасьці".
19 У адказ сказаў яму анёл: "Я Габрыель, каторы стаю перад Богам і пасланы Ім, сказаць табе і аб'явіць табе гэту радасную вестку.
20 На знак станешся нямым ды не будзеш магчы гаварыць аж да дня, у які гэта збудзецца (здзейсьнецца), а таму, што ты не паверыў словам маім, якія споўняцца ў свой час".
21 А народ чакаў Захара і дзівіліся, што ён так доўга прабывае ў сьвятыні.
22 Выйшаўшы ён ня мог да іх гаварыць. Дык дагадаліся, што ён меў візію ў сьвятыні. А ён даваў ім знакі і застаўся нямым.
23 Калі кончыліся дні службы ягонай, ён вярнуўся ў дом свой.
24 Па нейкім часе жана яго Альжбета нарадзіла (мела) дзіця і праз пяць месяцаў скрывалася, кажучы:
25 "Гэта Госпад учыніў мне ў дні, у якія ўзглянуў на мяне, каб зьняць маё паніжэньне (ганьбу) на віду ў людзей".
26 Затым у шосты месяц быў пасланы Богам анёл Габрыель у горад у Галілеі, званы Назарэт,
27 да Дзевы, заручанай (маючай мужа) мужу, які меў імя Юзэф (Язэп), з дому (роду) Давіда, а імя Дзевы — Марыя.
28 Явіўшыся да яе анёл прывітаў: "Вітай, поўная ласкі, Госпад з табою".
29 А яна ж стрывожылася дзеля прывітаньня ягонага ды думала сабе, што гэта за прывітаньне?"
30 Ён выясьніў ёй: "Ня бойся, Марыя, бо знайшла Ты ласку ў Бога.
31 Вось жа пачнеш ва ўлоньні і народзіш сына, і дасі яму імя Езус.
32 Ён будзе вялікім (магутным) і Сынам Узвышняга будзе названы. І дасьць Яму Госпад Бог сталіцу Давіда, бацькі Ягонага. Ён будзе валадарыць над домам Якуба вечна.
33 Валадарству Ягонаму ня будзе канца".
34 Марыя ж сказала (спытала) анёлу: "Як жа гэта можа стацца, калі я мужа ня знаю?"
35 У адказ анёл сказаў ёй: "Дух Сьвяты сыйдзе на цябе і могаць Узвышняга асяніць Цябе. Таму, што з Цябе народзіцца сьвятым, Сынам Божым будзе названы.
36 Ды Твая сваячка Альжбета і яна пачала дзіця ў сваёй старасьці і ўжо шосты месяц у той, каторую завуць бязплоднай.
37 У Бога няма нічога немагчымага.
38 Марыя ж сказала: "Вось жа я служанка Госпадава, хай мне станецца паводле Твайго слова". І анёл удаліўся ад Яе.
39 У тыя дні Марыя сабраўшыся направілася з посьпехам у гарыстую мясцовасьць у горад Юды.
40 І калі ўвайшла ў дом Захара і прывітала Альжбету.
41 А калі Альжбета пачула прывітаньне Марыі, парухалася дзіцята ў ейным улоньні і Дух Сьвяты сыйшоў, напоўніў Альжбету
42 ды загаманіла яна моцным голасам, кажучы: "Багаслаўлены плод улоньня Твайго.
43 А скуль жа мне гэта ласка, што Маці Госпада майго прыйшла да мяне?
44 Бо як толькі загучэў голас прывітаньня твайго (у вушах маіх), зварухнулася з радасьцю дзіцятка ў маім улоньні.
45 Багаслаўлена (праслаўлена, шчасьлівая) Ты, бо ўверыла, што споўніцца тое, што паведаміў табе Госпад".
46 А Марыя сказала: "Хай славіць душа мая Госпада.
47 І ўзрадаваўся дух мой у Богу Збаўцы маім.
48 Бо ўзглянуў Ён на паніжэньне служанкі сваёй. Бо адсюль багаслаўленай (шчасьлівай) называць будуць усе народы.
49 Бо даканаў мне вялікія рэчы Той, Хто магутны ды чыё імя сьвятое.
50 А міласэрдзе Ягонае з пакаленьня (роду) ў пакаленьне тым, што баяцца Яго.
51 Выявіў магуту пляча свайго. Разагнаў пыхлівых у намерах іхніх сэрцаў.
52 Спіхнуў сілачоў з трону, а ўзвысіў пакорных.
53 Галодных насыціў багацьцем, а багацеяў адправіў з нічым.
54 Прытуліў (узяў) у апеку Ізраеля, слугу Свайго, помнячы на міласэрдзе Сваё.
55 Як прадсказаў бацькам нашым: Абрагаму і нашчадкам ягоным на век.
56 Ды заставалася з ёю Марыя каля трох месяцаў, а затым вярнулася ў свой дом.
57 А Альжбеце настаў час радзіць і яна нарадзіла сына.
58 Яе суседзі і сваякі пачуўшы, што Госпад аказаў ёй Сваё вялікае міласэрдзе, радаваліся разам з ёю.
59 У восьмы дзень сабраліся яны абрэзаць хлапчука ды назваць яго імем бацькі ягонага — Захарам.
60 Але запутаная яго адказалі: "Ніякім чынам, але будзе названы Янам (Ёаннам)".
61 Сказалі ёй: "У родзе тваім няма нікога, хто б называўся гэтым імем".
62 Ды знакамі ў бацькі яго, як ён захацеў бы назваць.
63 А ён тады запатрабаваў табліцы і напісаў словамі: "Імя яго Ян". Дык зьдзівіліся ўсе.
64 А ў гэты момант у яго разчыніліся вусны ды язык яго і стаў гаварыць, славячы Бога.
65 Дык паў страх на ўсіх іхніх суседзяў ды па ўсіх гарыстых мясцовасьцях Юдэі разнеслася вестка пра гэта здарэньня.
66 А ўсе, што пра гэта пачулі, разважалі гэта ў сэрцы сваім, кажучы: "Кім жа, думаеш, будзе гэта дзіцянё?" Бо рука Госпадава была з ім.
67 Бацька яго Захар, напоўнены Духам Сьвятым праракаваў у гэтыя словы:
68 "Багаслаўлены (Праслаўлены) Госпад Бог Ізраеля, бо наведаў і адкупіў народ свой.
69 Ён узбудзіў (узгадаваў) нам у родзе (доме) Давіда, слугу свайго рог (магутнага збаўцу) збаўленьня.
70 Як прадсказаў гэта вуснамі сьвятых Прарокаў сваіх, якія жылі ў даўнасьці"
71 ратунак (збаўленьне) ад ворагаў нашых, ды з рук тых, што ненавідзяць нас,
72 каб аказаць міласэрдзе бацькам нашым, помнячы на сьвятое Прымірэньне сваё,
73 і на прысягу, якую склаў Абрагаму, бацьку нашаму,
74 што дасць нам жыць без страху, каб асвабоджаны з рук непрыяцеляў, служылі Яму ўсё жыцьцё
75 ў сьвятасьці і справядлівасьці перад Ім.
76 І ты, юнача, названы будзеш Прарокам Узвышняга, бо пойдзеш перад воблікам Госпада, правячы дарогі Ягоныя,
77 каб даць народу Ягонаму навуку збаўленьня для адпушчаньня грахоў іхніх,
78 праз міласьцівасьць бязмежную Бога нашага, Каторы наведаў нас, сыходзячы з неба (высотаў),
79 асьвяціць тых (стацца сьвятлом, праўдай), што ў поцемках, ды што чэзнуць у цемры сьмерці, каб накіраваць ногі нашыя на шлях супакою (міру)".
80 А юнак рос і мужнеў у духу ды прабываў у пустыні аж да дня свайго паяўленьня ў Ізраелю.
Знайшлі памылку ў тэксце? Вылучыце яе і націсніце: Ctrl + Enter

Эвангельле паводле Лукаша, 1 разьдзел

Звярніце ўвагу. Нумары вершаў — гэта спасылкі, якія вядуць на раздзел з параўнаннем перакладаў. Паспрабуйце, магчыма, вы будзеце прыемна здзіўлены.

2023. Створана з любоўю для тых, хто разважае пра Бога і шукае Яго.