Псалтыр 140 псалом

Псалтыр
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Чарняўскага 2017

 
 

Госпадзе! да Цябе заклікаю; пасьпяшайся да мяне, уваж голасу маленьня майго, калі клічу Цябе.
 
Кіраўніку хору. Псальм. Давідаў.

Хай пойдзе малітва мая, як фіміям, да аблічча Твайго, уздыманьне рук маіх — як ахвяра вячэрняя.
 
Вырві мяне, Госпадзе, ад ліхога чалавека, сцеражы мяне ад гвалтаўніка.

Пакладзі, Госпадзе, ахову на вусны мае, і аслані дзьверы вуснаў маіх;
 
Яны задумваюць у сэрцы ліхое, цэлы дзень узнімаюцца на бойкі.

ня дай нахіліцца сэрцу майму да словаў падступных, і на перапросіны дзеяў грахоўных і людзей, што беззаконьне ўчыняюць, і хай не скаштую я іхніх прысмакаў.
 
Востраць языкі свае, як змяя, яд змяіны — у вуснах іх.

Хай карае мяне праведнік: гэта — міласьць; хай выкрывае мяне: гэта — найлепшы алей, які не пашкодзіць галаве маёй; а малітвы мае — супраць зладзействаў іхніх.
 
Усцеражы мяне, Госпадзе, ад рукі грэшніка, ухавай мяне ад гвалтаўніка.

іхнія правадыры рассыпаліся па скалах, і чуюць, што словы мае лагодныя.
 
Пыхліўцы хаваюць пятлю на мяне і шнуры расцягваюць, як сетку.

Быццам зямлю расьсякаюць і трушчаць нас; сыплюцца косткі нашыя ў шчэлепы апраметнай.
 
Кажу Госпаду: Ты мой Бог, Госпадзе, выслухай голас малення майго.

Але да Цябе, Госпадзе, Госпадзе, вочы мае; на Цябе спадзяюся, не адкінь душы маёй!
 
Госпадзе, Божа, магуцце збаўлення майго, Ты ўхавай галаву маю ў дзень бою.

Ахавай мяне ад пастак, пастаўленых на мяне, ад цянётаў беззаконцаў.
 
Не спаўняй, Госпадзе, жадання бязбожніка і не выконвай намераў яго. Хай не падымаюць

Хай трапяць бязбожнікі ў сеткі свае, а я перайду.
 
галавы тыя, што акружаюць мяне, хай злоснасць іх вуснаў пакрые іх.